PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „Český výrobek“

Logo Český výrobek 

 

I.

Úvodní ustanovení

Tento dokument stanovuje přesná a úplná pravidla týkající se akce „Český výrobek“, kterou vyhlašuje níže uvedený pořadatel, a která určují především vzájemná práva a povinnosti tohoto pořadatele a dalších osob zúčastněných na dané akci.

II.

Pořadatel

Obchodní společnost Český výrobek s.r.o., IČ: 276 89 051, se sídlem Držovice, Tichá 259/6, PSČ: 796 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52224 (dále jako „pořadatel“) vyhlašuje a pořádá na území České republiky spotřebitelskou akci pod názvem „Český výrobek“ (dále jen „akce“).

III.

Účel akce

Účelem akce je zvýšit prodej českých výrobků, povědomí o značce „Český výrobek“ mezi koncovými zákazníky a šíření osvěty týkající se této značky. Cílem akce je dále podpora vnímání propojení potravinářské a nepotravinářské výroby a sektoru služeb (lázně) v České republice a její podpora jako správné myšlenky.

IV.

Průběh akce

Akce probíhá ve všech prodejnách a dalších místech, ve kterých lze zakoupit zboží s logem Český výrobek, a to v termínu od 2. října 2017 do 1. prosince 2017. Vyhodnocení akce proběhne v období od 2. prosince 2017 do 18. prosince 2017 s tím, že vyhlášení výsledků vyhodnocení akce je naplánováno na den 19. prosince 2017.  Předání cen výhercům bude realizováno nejpozději dne 20. února 2018.

V.

Účastník akce a soutěžící

Účastníkem akce může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru (dále jen „účastník“). Soutěžícím se stává zákazník, který si v době konání akce, tj. v období od 2. října 2017 do 1. prosince 2017 zakoupí zboží obsahující logo Český výrobek (uvedeno v záhlaví), uschová si doklad o tomto nákupu k prokázání nákupu pro účely převzetí výhry, pořídí si fotografii zboží s předmětným logem (k tomu viz níže) a následně odešle prostřednictvím příslušné webové stránky slogan obsahující slova Český výrobek (dále jen „soutěžící“). Zasílané slogany nesmějí obsahovat xenofobní, vulgární, rasistické a další urážlivé či nemravné výrazy.

VI.

Postup při odeslání sloganu

Odeslání sloganu lze provést výhradně prostřednictvím webových stránek www.soutezceskyvyrobek.cz, kde je postup a způsob zadání sloganu a jeho odeslání podrobně vysvětlen. Datum odeslání sloganu musí být shodné anebo následovat po datu nákupu. Stejně tak jsou na příslušné webové stránce specifikovány další požadavky týkající se vyplňovaných údajů (například značka zakoupeného zboží, datum nákupu a podobně). Pořadatel podmiňuje předání výhry předložením dokladu prokazujícího nákup zboží s logem Český výrobek, který bude odpovídat požadavkům uvedeným v první větě tohoto článku. Předložení dokladu může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení akce.

VII.

Způsob určení výherců

Jednotlivé slogany zaslané dle výše uvedených pravidel bude hodnotit pětičlenná porota, a to zejména z pohledu originality a kreativity. Na základě bodového hodnocení bude vybrán nejlepší slogan a taktéž další slogany umístěné v sestupném pořadí (dále jen „výherci“). Při shodě počtů bodů je rozhodující pro pořadí daného sloganu datum zaslání sloganu, tedy dřívější zaslání sloganu bude mít dřívější pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci předložení čitelné fotokopie dokladu o nákupu zboží a fotografie nakoupeného výrobku zachycující logo Český výrobek.

logo český výrobek  

V případě, že nebudou ze strany výherce oba tyto doklady předloženy, výhra propadá pořadateli. 

Výherce bude vyrozuměn o výhře prostřednictvím kontaktních údajů (telefonicky, emailem), které sdělí pořadateli při zaslání sloganu. Soutěžící je povinen v průběhu akce prokazatelných způsobem sdělit pořadateli případnou změnu těchto údajů. V případě, že soutěžící tuto povinnost nesplní, pořadatel neodpovídá za škodu, která takto případně vznikne, zejména pak neodpovídá za to, že se výherce o výhře nedozvěděl. Výhra nebo poukaz na výhru bude zasílán výherci na adresu, kterou sdělí pořadateli při zaslání sloganu. Soutěžící je povinen v průběhu akce prokazatelných způsobem sdělit pořadateli případnou změnu doručovací adresy a kontaktních údajů. V případě, že soutěžící tuto povinnost nesplní, pořadatel neodpovídá za škodu, která takto případně vznikne, zejména pak neodpovídá za to, že výhra nebyla výherci řádně doručena. V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená, výherce na výhru ztrácí nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele.

V případě výhry je výherce povinen vyvinout veškerou součinnost nutnou k tomu, aby se mohl v plánovaném termínu pobytu zúčastnit, nebo výhru převzít. Zejména se tím rozumí povinnost převzít veškeré potřebné doklady týkající se výher a nebo pobytu a dále postupovat podle instrukcí a pokynů pořadatele, případně poskytovatele výher. V případě porušení těchto povinností pořadatel (poskytovatel výhry) nenese odpovědnost za škodu, která výherci, případně dalším účastníkům pobytu vznikne. V případě  poukazu na výhru může být určeno místo převzetí výhry, na kterém je výherce povinen výhru převzít  a nebo omezena doba platnosti poukazu.

Výherci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za výhry, ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou.    

VIII.

Výhry

Seznam výher (výhry jsou odstupňovány podle pořadí hodnocení jednotlivých sloganů) je uveden na www.soutezceskyvyrobek.cz.

IX.

Osobní údaje

Odesláním sloganu vyjadřuje soutěžící pořadateli souhlas, aby po dobu tří let od začátku akce zpracovával jeho osobní údaje v plném rozsahu pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelu administrativnímu a evidenčnímu i prostřednictvím třetích osob, zejména administrátorem výše označeného webu a výše specifikovanými poskytovateli výher. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli a před ukončením akce je jeho následkem vyloučení soutěžícího z akce, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Odesláním sloganu vyjadřuje výherce pořadateli taktéž souhlas s tím, aby po dobu tří let od začátku akce využíval a zpracovával pro marketingové účely jeho fotografii.

Pořadatel tímto sděluje soutěžícím, že od okamžiku odeslání sloganu v rámci této akce zpracovává jejich osobní údaje.

X.

Autorské právo

Posláním sloganu soutěžící uděluje pořadateli souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnutý slogan jako dílo autorské využívat všemi způsoby, k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném územním rozsahu, po dobu trvání soutěže a vyhlášení jejích výsledků.

Licence k užití příspěvků jako autorských děl je pořadateli udělena jako bezúplatná.

Pořadatel není povinný tuto licenci využít a je oprávněný upravit slogan pro své potřeby v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen zasláním díla v rámci této akce. Pořadatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě (tzn. podlicencovat) libovolně na základě vlastního rozhodnutí.

Soutěžící účastí v akci a poskytnutím sloganu do akce výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora těchto příspěvků uvedené souhlasy a licenci udělit. V případě, že se v průběhu akce nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli akce anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen ji v plném rozsahu uhradit.

Soutěžící prohlašuje, že ve sloganu nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím sloganu pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této akce nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit.

Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.

Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady vložená díla či je bez náhrady zlikvidovat.

XI.

Další podmínky soutěže

Vícenásobná účast v akci je možná, ale vždy jenom s novým nákupem zboží s logem Český výrobek a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.soutezceskyvyrobek.cz. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků akce, tj. nejpozději do 22. 12. 2017. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Držovicích dne 11. srpna 2017

                                                                                                                                             Český výrobek s.r.o.